KAYIT
 Türkçe | ₺

Hizmet Sözleşmesi


HİZMET SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR

Kavacık Mah. Okul Cad. No: 29 K: 3 Beykoz / İSTANBUL adresinde mukim 6641 BELGE NO İLE TURSAB ÜYESİ olan OLEY TUR (Kavacık Turizm Yatırımları Limited Şirketi) ile (Bundan böyle "ACENTA" olarak anılacaktır.) ACENTA’ ya ait olan tüm satış kanallarından sunulan bütün turizm hizmetlerini satın alan kişi, kurum ve/veya kuruluşlarla, 18 yaşın altında reşit olmayan kişilerin veli/vasisi ile okul turlarında ki katılımcıları ilgilendiren hallerde Milli Eğitim Çerçeve Sözleşmesinde OKUL YÖNETİMİ olarak adlandırılan kurum temsilcileri (Bundan böyle "MÜŞTERİ " olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiştir.

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu sözleşmede; ACENTA’nın satışa sunduğu tüm turizm ürünlerinin MÜŞTERİ tarafından satın alınması, yapılan rezervasyonlarla ilgili voucher, tur programı / broşürü ve alındı belgesinde belirtilen hizmetleri kapsar.

MADDE 3- GENEL HÜKÜMLER
3.1 MÜŞTERİ, işbu sözleşme konusu olan hizmetin nitelikleri, satış bedeli ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin detaylı bilgileri içeren tur programı/broşürü okuyup bilgi sahibi olduğunu peşinen kabul ve beyan eder.

3.2 MÜŞTERİ, satın aldığı hizmetlerin ödemesini rezervasyon sırasında tek seferde elden, banka yoluyla havale/EFT şeklinde veya ACENTA’nın web sitesi veya ödeme sayfası üzerinden online olarak ödeyebilir.

3.3 MÜŞTERİ, yurtdışı turlarında pasaportunu, geçerli vizesini ve nüfus cüzdanını, Kıbrıs turlarında ise nüfus cüzdanını yanında bulunduracağını, pasaport ile ilgili herhangi bir muamele eksikliğinden veya MÜŞTERİ'nin kendisinden kaynaklanan kişisel nedenlerle (vergi borcu, vize eksikliği, herhangi bir devlet kurumunun izin vermemesi vb.) çıkışının engellenmesi veya Türkiye'den çıkış yapılan ülkede pasaport, vize ve benzeri muamele eksiklikleri ve/veya aykırılıkları nedeniyle ülkeye girişin engellenmesi durumunda ACENTANIN hukuki ve/veya cezai hiçbir sorumluluğu doğmayacağını; tüm turlarda bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu; MÜŞTERİ yanında bulunan eşyaları takip ve kontrol etmekle yükümlü olduğunu, tur esnasında kaybolan, hırsızlık konusu olan, zayi olan eşyalardan ACENTA’nın veya çalışanlarının hukuki ve/veya cezai hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, belirtilen nedenlerle ACENTA’ya ve/veya ACENTA’nın çalışanlarına karşı talepte bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4 İşbu sözleşmenin imzası ile konaklayacağı tesisin ve seyahat edeceği aracın tabi olduğu yasa ve teamüllere uymakla yükümlü olduğunu; rehber, tesis, acente ve ulaşım aracı yetkililerince satın alınan hizmetle ilgili olarak bildirilen kurallara uyacağını, üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini/bütünlüğünü tehlikeye atmayacağını ve üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini/bütünlüğünü tehlikeye atması halinde doğabilecek maddi/manevi tüm zararlardan şahsen ve birinci derecede sorumlu olacağını, aksi halde ACENTA’nın Sözleşme konusu hizmeti ifa etmeyeceğini ve bu nedenle MÜŞTERİ'nin iade hakkının bulunmadığını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.5 MÜŞTERİ'nin işbu Sözleşme konusu Paket Tur kapsamı dışında alacağı ekstra yiyecek-içecek, kişisel harcamalar ve program dışı tüm mal ve hizmetlerin bedelinin kendisi tarafından ödeneceğini; ifa edilen hizmetin ayıplı olduğundan bahisle hizmeti kullanmayı sonlandırması halinde işbirliği yapma ve özenli davranma borcu gereği ACENTA’nın yetkilisine ve konakladığı otele sona erme sebeplerini yazılı olarak bildireceğini, aksi halde hizmeti alıp kullanmış addolunacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.6 MÜŞTERİ, iş bu sözleşme ile kendisi ile beraber seyahate katılacak olan diğer kişiler adına da sözleşmeye taraf olduğunu ve bu anılan kişilerin ad-soyad, tc kimlik no gibi seyahate katılmasını sağlayacak olan bilgilerini doğru vermekle yükümlü olduğunu, kendisine yapılan ön bilgilendirme ve broşür kapsamı hakkında diğer katılımcılara da bilgi vermekle yükümlü ve sorumlu olduğunu, kendisine verilen broşürün katılımcılara da verilmiş sayıldığını kabul etmektedir.

3.7 ACENTA broşürde belirtilen bilgiler ile işbu sözleşmede düzenlenen hususların paralel olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.8 MÜŞTERİ'nin kusuru, üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışı, mücbir sebep (olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar vb.), ACENTA’nın bağımsız hizmet sağlayıcısının gereken tüm özeni gösterdiği halde öngörülemeyen ve engellenemeyen bir olayın meydana gelmesi halleri hariç olmak ve bu sayılan hallerde MÜŞTERİ'nin tazminat hakkı doğmamak üzere; ACENTA işbu sözleşmeyi kısmen veya tamamen ihlal ederse, 1618 Sayılı Kanun'da tanımlı zorunlu sigorta hükümleri saklı kalarak, ACENTA tüketicinin uğradığı zararlardan sorumlu olacaktır.

MADDE 4- FESİH VE DEVİR
4.1 ACENTA Sözleşme'yi haksız olarak feshetmesi halinde ACENTA, MÜŞTERİ'nin o güne kadar yaptığı tüm ödemeleri 14 gün içerisinde MÜŞTERİ'ye iade eder.

4.2 Kayıt edilen müşteri sayısının Paket Turun düzenlenmesi için gerekli olan sayıya ulaşmaması halinde ACENTA tarafından MÜŞTERİ'ye turun başlangıç tarihine en az 7 gün kala yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla bildirmek suretiyle turu iptal ve/veya tehir edebilir. 

4.3 İşbu sözleşmenin 4.2 maddesinin vuku bulması halinde ACENTA MÜŞTERİ'den tahsil ettiği tutarın tamamını iade edecek, MÜŞTERİ'nin de herhangi bir nam altında tazminat hakkı doğmayacaktır. Taraflar bu konuyu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4 MÜŞTERİ'nin Sözleşme'yi hizmetin başlamasından 30 gün öncesine kadar feshetmesi halinde, ödenmesi zorunlu olan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere ödediği bedelin tamamını kendisine iade edilir.

4.4 MÜŞTERİ, hizmetin başlamasına 29-21 gün varken sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %35'ini, 20 günden az bir süre kala iptal etmesi halinde ise ücretin tamamını ACENTA’ya ödemeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.5 MÜŞTERİ tarafından yapılan tarih değişikliği talepleri fesih hükmünde olmakla, yukarıda belirtilen süreler dikkate alınarak yazılı olarak bildirilecektir.

4.6 MÜŞTERİ'nin kendisi veya birinci derece akrabalarının rezervasyon anında var olmayan 10 günlük mutat iştigaline engel olan rahatsızlıkları/ ölümlerini gösterir rapor ve bunun gibi MÜŞTERİ'nin tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği sair hallere ilişkin belgeleri hizmetin başlamasından önce yazılı ibrazı, bu maddenin istisnası olup, böyle bir durumda ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenen belgelenebilir ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere ödemiş olduğu bedel kesinti yapılmaksızın MÜŞTERİ'ye 14 gün içerisinde iade edilecektir.

4.7 MÜŞTERİ, hizmetin başlamasından 7 gün öncesine kadar yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmek suretiyle hizmeti paket tur koşullarını yerine getiren üçüncü bir kişiye devredebilir. Devralan, devir sebebi ile doğan tüm masraflardan devreden ile beraber sorumludur.

4.8 MÜŞTERİ, tüm fesih/devir taleplerini hizmetin başlangıcından evvel ACENTA’ya yazılı olarak sunmakla yükümlüdür.

4.9 MÜŞTERİ'nin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda ACENTA, MÜŞTERİ adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri, 24 saat sonra iptal etme ve sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda MÜŞTERİ'ye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz. Taraflar bu konuyu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.10 MÜŞTERİ, hizmet başlangıcından itibaren 24 saat içinde hizmete tekrar iştirak edeceğini bildirmesi halinde, ulaşıma ait hizmet bedellerinden kaynaklanan fark bedelleri MÜŞTERİ tarafından ödenecektir.

4.11 ACENTA, MÜŞTERİ'ye bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı turları hizmetin başlamasından evvel kısmen veya tamamen iptal edebilir.

4.12 Aynı sürede veya hizmet sırasında ACENTA hizmet kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir. MÜŞTERİ, bu değişiklik ve iptalleri haklı nedenlerle kabul etmediği takdirde rezervasyonunu iptal ettiğini yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı ile 2 iş gününde bildirerek; 
                    a) Bu durumda MÜŞTERİ, tazminat ödemeksizin sözleşmeden dönerek tüketilmeyen hizmet bedelini 14 gün içerisinde iade alır.
                    b) ACENTA tarafından kendisine teklif edilen (varsa) ödediği bedel ile eşit veya daha yüksek değerde başka bir paket tura ilave bedel ödemeden katılabilir.
                    c) ACENTA tarafından kendisine teklif edilen daha düşük bedelli bir paket tur seçerse aradaki fiyat farkının kendisine iade edilir.

MADDE 5- SAİR HÜKÜMLER
5.1 Hizmetin Paket Tur olması halinde, Paket Turun eksik ya da hiç verilmemesi halleri 1618 sayılı Yasa'nın 12. Maddesi gereğince sigorta ile teminat altına alınmıştır.

5.2 Teminat kapsamı, Paket Tur bedeli kadardır.

5.3 Belirtilen sigorta sağlık sigortası olmayıp, MÜŞTERİ dilerse masrafı kendisine ait olmak üzere Paket Tur ve/veya konaklama hizmeti başlamadan evvel, kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalatabilir.

5.4 İşbu sözleşmenin bir veya birden fazla maddesinin herhangi bir nedenle geçersiz sayılması halinde, sözleşmenin diğer hükümleri bu geçersizlikten etkilenmeyecek ve yürürlükte kalacaktır.

5.5 MÜŞTERİ tarafından sözleşme kurulması aşamasında paylaşılan adres, telefon, e-mail gibi iletişim bilgileri sözleşmede bahsi geçen bildirimler için kullanılacağından iletişim bilgilerindeki değişikliklerin bildirilmemesinin sorumluluğu MÜŞTERİ'ye aittir.

5.6 MÜŞTERİ, ACENTA’nın işletmekte olduğu markalar ve tedarikçileri ve işbirliği içerisinde olduğu kuruluşlara ilişkin hizmet, reklam, ilan, kampanya ve faaliyetleri hakkında; tarafına bilgilendirme yapılmasına ve kendisiyle 6563 Sayılı Kanun uyarınca ticari elektronik iletiler paylaşılmasına onay vermektedir.

5.7 MÜŞTERİ, verdiği onayı iptal etmek isterse bu durumu ACENTA’ya işbu sözleşmede yer alan iletişim kanallarına bildirecek ve ACENTA bilgilendirmeyi sonlandıracaktır.

MADDE 6- UYUŞMAZLIKLARIN HALLİ
İşbu sözleşmenin ifasından doğan her türlü uyuşmazlıkta TURSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ referans alınarak TURSAB TAHKİM KURULU ve İSTANBUL MAHKEMELERİ münhasıran yetkili olduğunu, işbu sözleşmenin Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına uygun olarak idare edilecek ve yorumlanacağını taraflar peşinen beyan, kabul ve taahhüt ederler.

MADDE 7- YÜRÜRLÜK
7.1 İşbu 7 (yedi) madde ve 4 (dört) sayfadan ibaret sözleşme ACENTA ile MÜŞTERİ arasında imza altına alınmıştır.

7.2 MÜŞTERİ, işbu sözleşme şartlarını okuduğunu, anladığını, tüm şartları peşinen kabul ve işbu sözleşme şartlarının gerekliliklerini yerine getireceğini taahhüt ederek imzalamıştır.   

ACENTA                                                                                           MÜŞTERİ
OLEY TUR                                                                                        Ad-Soyad 
(Kavacık Turizm Yatırımları Limited Şirketi)                               Okudum ve anladım.  

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİM ONAYI
MÜŞTERİ, ACENTA’nın işletmekte olduğu markalar ve tedarikçileri ve iş birliği içerisinde olduğu kuruluşlara ilişkin hizmet, reklam, ilan, kampanya ve faaliyetleri hakkında; tarafına bilgilendirme yapılmasına ve kendisiyle 6563 Sayılı Kanun uyarınca ticari elektronik iletiler/sms vb. paylaşılmasına onay vermektedir. MÜŞTERİ, verdiği onayı iptal etmek isterse bu durumu ACENTA’nın işbu sözleşmede yer alan iletişim kanallarına bildirecek ve ACENTA bilgilendirmeyi sonlandıracaktır. 

Kabul etmiyorum
                                                         Kabul ediyorum 
MÜŞTERİ                                                                        MÜŞTERİ İLETİŞİM

info@oleytur.com.tr
0216 331 44 40
Kavacık Mah. Okul Cad. No: 29 K:3
    Beykoz - İSTANBUL
Sitemizde anılan tüm fiyatlar, geçerli kartlar ile tek ödemede, en ucuz başlangıç fiyatlardır ve yeterli kontenjan olması durumunda geçerlidir.